• Home
  • Kata Moves / Kiai Points
Kata Moves and Kiai Points
KataNo. of MovesPosition of 1st KiaiPosition of 2nd Kiaia
Heian Shodan  21 9 17
Heian  Nidan 26 11 26
Heian Sandan 20 10 20
Heian Yondan 27 13 25
Heian Godan 23 12 19
Tekki Shodan 29 15 29
Tekki Nidan 24 16 24
Tekki Sandan 36 16 36
Bassai-dai 42 19 42
Kanku-dai 65 15 65
Jion 47 17 47
Empi 37 15 36
Hangetsu 41 11 40
Jitte 24 13 24
Gankaku 42 28 42
Sochin 41 30 41
Nijushiho 34 18 33
Gojushiho -sho 65 57 64
Gojushiho - dai 67 59 66
Bassai - sho 27 17 22
Kanku - sho 48 6 48
Wankan 24 24 -
Meikyo 33 32 -
Chinte 32 28 32
Unsu 48 36 48