Age-zuki

Pronounce it: “ah-ghe-zoo-key”
Rising punch