Fumikoshi-ashi

Pronounce it: “foo-me-koh-she-ah-she”
Stepping