Gyaku-hanmi

Pronounce it: “ghi-yah-koo hahn-me”
Reverse hip position in zenkutsu dachi