Mawashi-geri

Pronounce it: “mah-wah-she-ghe-ree”
Roundhouse kick