Mawashi-zuki

Pronounce it: “mah-wah-she-zoo-key”
Roundhouse punch