Neko-Ashi-Dachi

Pronounce it: “neh-kooh-ah-she-dah-chee”
Cat leg stance