Sanchin-Dachi

Pronounce it: “sahn-shin-dah-chee”
Hourglass stance