Yori-ashi

Pronounce it: “yaw-ree-ah-she”
In kiba dachi, shifting side to side, left and right